Na czym polega nasza pomoc

Dotacje na innowacje

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Termin składania wniosków od 06-08-2018 do 28-09-2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (realizujące projekt na terenie Wielkopolski)

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Finanse
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 5 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.
MCS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Przygodzicach, ul. Wrocławska 151, 63-421 Przygodzice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676273, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 622-28-04-156, REGON 367194161, której kapitał zakładowy wynosi: 50 000,00 złotych